ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*let hold of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น let hold of, -let hold of-

*let hold of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let hold of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *let hold of*
Back to top