ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intercom system*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intercom system, -intercom system-

*intercom system* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercom system (n.) วิทยุติดต่อ Syn. walkie-talkie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intercom system*
Back to top