ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*instruct explicitly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instruct explicitly, -instruct explicitly-

*instruct explicitly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *instruct explicitly*
Back to top