ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*incompetent person*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incompetent person, -incompetent person-

*incompetent person* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนวิกลจริต (n.) incompetent person
คนไร้ความสามารถ (n.) incompetent person Syn. คนวิกลจริต
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incompetent person
ผู้ไร้ความสามารถ (n.) an incompetent person Ops. ผู้มีความสามารถ

*incompetent person* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: quasi-incompetent person FR:
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (phū sameūoe) EN: quasi-incompetent person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *incompetent person*
Back to top