ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*heavy drinking*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heavy drinking, -heavy drinking-

*heavy drinking* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heavy drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. problem drinking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *heavy drinking*
Back to top