ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*heating the sparking plug*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heating the sparking plug, -heating the sparking plug-

*heating the sparking plug* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผาหัว (v.) heating the sparking plug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *heating the sparking plug*
Back to top