ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*have a guilty conscience*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have a guilty conscience, -have a guilty conscience-

*have a guilty conscience* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
问心有愧[wèn xīn yǒu kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄟˋ, 问心有愧 / 問心有愧] to have a guilty conscience

*have a guilty conscience* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience
良心が咎める[りょうしんがとがめる, ryoushingatogameru] (exp,v1) to have a guilty conscience; to have (something) lie heavy on one's conscience

*have a guilty conscience* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *have a guilty conscience*
Back to top