ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*have a bias against*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have a bias against, -have a bias against-

*have a bias against* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *have a bias against*
Back to top