ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grow dark*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grow dark, -grow dark-

*grow dark* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. become dark, overcloud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grow dark*
Back to top