ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*go too far*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go too far, -go too far-

*go too far* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess
行き過ぎる[いきすぎる(P);ゆきすぎる, ikisugiru (P); yukisugiru] (v1,vi) to go too far; to go to extremes; (P)
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate

*go too far* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *go too far*
Back to top