ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*go back on one´s word*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go back on one´s word, -go back on one´s word-

*go back on one´s word* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนน้ำลายตัวเอง (v.) go back on one´s word Syn. กลับคำ, คืนคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *go back on one´s word*
Back to top