ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*friendly relations*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friendly relations, -friendly relations-

*friendly relations* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระราชไมตรี (n.) friendly relations See also: diplomatic relations

*friendly relations* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another

*friendly relations* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日イ親善[にちイしんぜん, nichi i shinzen] (n) friendly relations between Japan and Israel
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy

*friendly relations* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thān) EN: cultivate friendly relations FR:
พระราชไมตรี[n.] (phrarātcham) EN: friendly relations; diplomatic relations FR: relation amicale [f]
สัมพันธไมตรี[n.] (samphantham) EN: friendly relations ; friendship FR: relation amicale [f] ; amitié [f]
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship FR:
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *friendly relations*
Back to top