ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fierce competition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fierce competition, -fierce competition-

*fierce competition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fierce competition*
Back to top