ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*feel utterly repressed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feel utterly repressed, -feel utterly repressed-

*feel utterly repressed* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัดอั้นตันใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น
อัดอั้นใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *feel utterly repressed*
Back to top