ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*feel awkward*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feel awkward, -feel awkward-

*feel awkward* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *feel awkward*
Back to top