ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fall in love*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fall in love, -fall in love-

*fall in love* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall in love with (phrv.) ตกหลุมรัก Syn. fall for, fall out of
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหลุมรัก (v.) fall in love Syn. หลงรัก, หลงเสน่ห์
หลงรัก (v.) fall in love See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น

*fall in love* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)

*fall in love* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love
思いを寄せる;思いをよせる[おもいをよせる, omoiwoyoseru] (exp,v1) to give one's heart to; to fall in love
恋する[こいする, koisuru] (vs-s) to fall in love with; to love; (P)
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P)
見初める[みそめる, misomeru] (v1,vt) to see for the first time; to fall in love at first sight

*fall in love* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward FR: tomber amoureux
สบเนื้อต้องใจ[v. exp.] (sop neūa tǿ) EN: fall in love with FR:
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman FR:
ตกหลุมรัก[v. exp.] (tok lum rak) EN: fall in love ; become a victim of love FR: tomber amoureux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fall in love*
Back to top