ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*factory farm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น factory farm, -factory farm-

*factory farm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
factory farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *factory farm*
Back to top