ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dried up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dried up, -dried up-

*dried up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dried up (adj.) ปราศจากน้ำ Syn. waterless
dried up (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. shriveled, wizened
dried up (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. shriveled, withered

*dried up* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, 枯竭] used up; dried up; exhausted (of resources)
[kū, ㄎㄨ, 枯] dried up
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, 干枯 / 乾枯] withered; dried up

*dried up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้งขอด[adj.] (haēng khøt) EN: almost dried up ; almost boiled away FR: à sec
เหือดแห้ง[adj.] (heūathaēng) EN: dried up ; dessicated ; parched FR:
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
น้ำแห้งขอด[adj.] (nām haēng k) EN: dried up FR:
ตายซาก[v.] (tāisāk) EN: be mummified ; lie dead in a dried up state FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dried up*
Back to top