ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*do embroidery*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น do embroidery, -do embroidery-

*do embroidery* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak tha) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *do embroidery*
Back to top