ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cuisine table*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cuisine table, -cuisine table-

*cuisine table* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cuisine table (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. carte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cuisine table*
Back to top