ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*conduct oneself*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conduct oneself, -conduct oneself-

*conduct oneself* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.)

*conduct oneself* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเพ็ญตน[v. exp.] (bamphen ton) EN: behave ; conduct oneself ; act FR:
ปฏิบัติตน[v. exp.] (patibat ton) EN: behave ; conduct oneself FR: se comporter ; adopter un comportement
ปฏิบัติตัวดี[v. exp.] (patibat tūa) EN: behave oneself well ; conduct oneself well ; give a good account of oneself FR:
ทำท่า[v.] (thamthā) EN: act ; be acting ; conduct oneself ; strike a pose FR:
ทำท่าทำทาง[v. exp.] (thamthā tha) EN: act ; conduct oneself FR:
ทำตัว[v.] (thamtūa) EN: act ; behave ; conduct oneself FR: se comporter ; agir
วางตน[v. exp.] (wāng ton) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude FR:
วางตัว[v.] (wāngtūa) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean FR: se comporter ; agir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *conduct oneself*
Back to top