ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*come up for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น come up for, -come up for-

*come up for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come up for (phrv.) ได้รับพิจารณา Syn. put up
come up for (phrv.) เสนอให้เลือก Syn. be up for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *come up for*
Back to top