ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*collect together*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น collect together, -collect together-

*collect together* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collect together (vt.) รวบรวม See also: สะสม Syn. gather, store up

*collect together* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *collect together*
Back to top