ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*church council*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น church council, -church council-

*church council* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
church council (n.) สภาสงฆ์ See also: เถรสมาคม

*church council* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchenvorstand {m}parochial church council

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *church council*
Back to top