ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*china cup*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น china cup, -china cup-

*china cup* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
china cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. porcelain cup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *china cup*
Back to top