ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*certain part*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น certain part, -certain part-

*certain part* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางส่วน[n. exp.] (bāng suan) EN: some parts (of) ; certain parts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *certain part*
Back to top