ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*centralize (power*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น centralize (power, -centralize (power-

*centralize (power* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวบอำนาจ (v.) centralize (power, authority)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *centralize (power*
Back to top