ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*brazen out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brazen out, -brazen out-

*brazen out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brazen out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brave out
brazen out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *brazen out*
Back to top