ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*beyond one´s power*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beyond one´s power, -beyond one´s power-

*beyond one´s power* ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ้นวิสัย (adj.) beyond one´s power/help See also: beyond human control, be impossible Syn. เป็นไปไม่ได้
เหลือมือ (v.) be beyond one´s power See also: be beyond one´s ability/capacity, Syn. เหลือกำลัง, เหลือวิสัย
เหลือวิสัย (v.) be beyond one´s power See also: be impracticable, be powerless, be impossible Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *beyond one´s power*
Back to top