ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*beloved person*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beloved person, -beloved person-

*beloved person* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงแก้ว (n.) beloved person See also: sweetheart, loved one, darling, heart, lover Syn. สุดที่รัก, ที่รัก, ดวงใจ, ดวงตา

*beloved person* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *beloved person*
Back to top