ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be unclear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be unclear, -be unclear-

*be unclear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be unclear*
Back to top