ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be unbearable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be unbearable, -be unbearable-

*be unbearable* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดจะทน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน
เต็มกลืน (v.) be unbearable See also: be hard to swallow, be unacceptable Syn. เหลือทน, สุดจะทน
เหลือทน (v.) be unbearable See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน

*be unbearable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต็มกลืน[v. exp.] (tem kleūn) EN: be unbearable ; be fed up ; hard to accept FR: ne pas être buvable (fam.) ; être imbuvable (fig. - fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be unbearable*
Back to top