ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be short*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be short, -be short-

*be short* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึง (v.) be short of See also: be lacking of, be deficient in Syn. ฝืด
อายุสั้น (v.) be short-lived Ops. อายุยืน
เตี้ย (v.) be short

*be short* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺少[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, 缺少] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, 缺乏] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity

*be short* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切らす[きらす, kirasu] (v5s,vt) to be out of; to run out of; to be short of; to be out of stock; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)

*be short* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ng) EN: be short of money ; be hard up FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดบุคลากร[v. exp.] (khāt bukkha) EN: be short-staffed FR:
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient FR: manquer ; faire défaut
ขาดแคลนอาหาร[v. exp.] (khātkhlaēn ) EN: be short of food FR: manquer de nourriture ; être à court de nourriture
ขาดคน[v. exp.] (khāt khon) EN: be short-staffed FR:
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
ขาดเงิน[v. exp.] (khāt ngoen) EN: lack of money ; be short of money ; be short of cash FR: être à court d'argent
ขาดไป[v. exp.] (khāt pai) EN: be missing ; be short ; omit FR: manquer ; être à court 
ขาดพนักงาน[v. exp.] (khāt phanak) EN: be short-staffed FR:
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
ขัดสนเงิน[v. exp.] (khatson ngo) EN: be short of money FR: être à court d'argent
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky FR:
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short FR:
พูดห้วน ๆ = พูดห้วนๆ[v. exp.] (phūt huan-h) EN: be curt ; be short FR:
ร้อนเงิน[v. exp.] (røn ngoen) EN: be pressed for money ; be short of money FR: avoir des soucis d'argent
ติดลบ[v.] (titlop) EN: be in deficit to the amount of ; be on the debit side ; be in the red ; be short of ; lack ; overspend FR: être endetté ; être déficitaire ; être dans le rouge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be short*
Back to top