ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be short of money*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be short of money, -be short of money-

*be short of money* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ng) EN: be short of money ; be hard up FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
ขาดเงิน[v. exp.] (khāt ngoen) EN: lack of money ; be short of money ; be short of cash FR: être à court d'argent
ขัดสนเงิน[v. exp.] (khatson ngo) EN: be short of money FR: être à court d'argent
ร้อนเงิน[v. exp.] (røn ngoen) EN: be pressed for money ; be short of money FR: avoir des soucis d'argent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be short of money*
Back to top