ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be short of food*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be short of food, -be short of food-

*be short of food* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดแคลนอาหาร[v. exp.] (khātkhlaēn ) EN: be short of food FR: manquer de nourriture ; être à court de nourriture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be short of food*
Back to top