ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be relevant to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be relevant to, -be relevant to-

*be relevant to* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be relevant to*
Back to top