ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be packed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be packed, -be packed-

*be packed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt
詰まる[つまる, tsumaru] (v5r,vi) (1) to be blocked; to be packed; (2) to hit the ball near the handle of the bat (baseball); (P)
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)

*be packed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be packed*
Back to top