ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be on one������s feet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be on one������s feet, -be on one������s feet-