ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be not ardent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be not ardent, -be not ardent-