ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be mournful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be mournful, -be mournful-

*be mournful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be mournful*
Back to top