ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be modern*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be modern, -be modern-

*be modern* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำสมัย (v.) be modern See also: update, be fashionable Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย Ops. ล้าสมัย, โบราณ, เชย
เข้ายุค (v.) be modern See also: be up-to-date, be in vogue Syn. ทันสมัย
เข้าสมัย (v.) be modern See also: be up-to-date, be in vogue Syn. ทันสมัย, เข้ายุค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be modern*
Back to top