ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be less important*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be less important, -be less important-

*be less important* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จืดจาง[v.] (jeūtjāng) EN: lessen ; reduce ; be less important FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be less important*
Back to top