ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be lenient*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be lenient, -be lenient-

*be lenient* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient

*be lenient* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be lenient*
Back to top