ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be in the saddle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be in the saddle, -be in the saddle-

*be in the saddle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle ; seize power ; hold the power in one's hand FR: exercer le pouvoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be in the saddle*
Back to top