ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be impossible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be impossible, -be impossible-

*be impossible* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นไปไม่ได้ (v.) be impossible Ops. เป็นไปได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้

*be impossible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นไปไม่ได้[v. exp.] (pen pai mai) EN: be impossible ; it's impossible ; not be on FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be impossible*
Back to top