ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be humble*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be humble, -be humble-

*be humble* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่ำ (v.) be humble See also: be common, be inferior Syn. ต่ำต้อย Ops. สูง
เจียม (v.) be humble See also: be modest, be moderate Syn. ถ่อมตน, ประมาณตัว
เจียมตัว (v.) be humble See also: be modest, be moderate, know one´s place Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว

*be humble* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhū) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place FR:
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa j) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be humble*
Back to top