ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be harassed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be harassed, -be harassed-

*be harassed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be harassed*
Back to top