ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be green*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be green, -be green-

*be green* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā rø) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed ; be green with envy FR: envier
ควักกะปิ[v.] (khwakkapi) EN: look awkward ; be green FR:
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green FR:
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be green*
Back to top