ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be full*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be full, -be full-

*be full* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างคิด (v.) be full of ideas Syn. คิดมาก, หมกมุ่น
ช่างคิด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างฝัน (v.) be full of dreams
บริบูรณ์ (v.) be full of See also: be perfect Syn. เพียบพร้อม Ops. พร่อง
ลายพร้อย (v.) be full of stains See also: be full of spots
ลุ่มๆ ดอนๆ (v.) be full of ups and downs
หอมตลบ (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล
อบอวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ
อยู่ท้อง (v.) be full See also: have enough (food) Syn. อิ่ม, อิ่มท้อง
อวล (v.) be full of perfume See also: be full of aroma Syn. ตลบ, ฟุ้ง, หอมตลบ, อบอวล
อิ่ม (v.) be full Ops. หิว
อิ่มตัว (v.) be full See also: be stuffed, be packed full
อิ่มตัว (v.) be full See also: be stuffed, be packed full
อิ่มท้อง (v.) be full See also: have enough (food) Syn. อิ่ม
อิ่มหนำ (v.) be full See also: be replete Syn. อิ่มหนำสำราญ, อิ่ม Ops. อดอยาก, ขาดแคลน
อิ่มหนำสำราญ (v.) be full See also: be replete Syn. อิ่มหนำ, อิ่ม
อิ่มหมีพีมัน (v.) be full See also: be replete Syn. อิ่มหนำ Ops. อดอยากปากแห้ง
เข้มข้น (v.) be full-flavoured See also: be rich, be strong Syn. ข้น, แก่จัด Ops. เจือจาง
เต็ม (v.) be full See also: be filled with, be replete with, be fraught with Syn. เปี่ยม

*be full* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P)
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire
溢れかえる;あふれ返る;溢れ返る;溢れ反る(iK)[あふれかえる, afurekaeru] (v5r) to be awash with; to teem with; to be full of
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp,v1) to be full of pride; to be boastful
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full

*be full* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
อิ่มแล้ว[v. exp.] (im laēo) EN: be full FR: être rassasié ; être repu
อิ่มหมีพีมัน[v.] (immīphīman) EN: be full ; be replete ; eat to one's heart's content FR:
อิ่มหนำ[v.] (imnam) EN: be full ; be replete FR:
อิ่มหนำสำราญ[v. exp.] (imnam samrā) EN: be full ; be replete FR:
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli
คลาคล่ำ[v.] (khlākhlam) EN: be full of ; have masses of ; crowd FR:
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim ; abound (with) ; fill the banks FR: déborder de
ปริ่ม[v.] (prim) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim FR: déborder de
เต็มดวง[v. exp.] (tem dūang) EN: be full FR:
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūa) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with FR: être plein de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be full*
Back to top