ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be destitute*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be destitute, -be destitute-